Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

                                  Kính gửi:
      - Các sở, ngành thuộc thành phố Đà Nẵng;
      - UBND các quận, huyện;
 Sở Tài chính nhận được Công văn số 4836/VP-KT1 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đanh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, dự thảo văn bản trình UBND thành phố xem xét duyệt ký gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 17371/BTC-CST ngày 06/12/2016..
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố ký gửi Bộ Tài chính, do thời gian quá gấp, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu có văn bản tham gia góp ý về dự thảo Thông tư nói trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 26/12/2016.
File đính kèm:  Công văn số 4836/VP-KT1

Tin tức khác cùng chuyên mục