Tham gia góp y dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

                 Kính gửi:

                                - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

                                - UBND các quận, huyện;

                                - Cục Thuế thành phố.

           Thực hiện Công văn số 4066/VP-KT1 ngày 21/10/2016 của Văn phòng UBND thành phố về việc tham dự thảo văn bản của Bộ Tài chính, trong đó có giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia góp ý vào dự thảo văn bản của Bộ Tài chính.

            Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét ký gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và gửi về Sở Tài chính trước ngày 02/11/2016.

Đính kèm:

Công văn số 4066/VP-KT1 ngày 21/10/2016 của Văn phòng UBND

Tin tức khác cùng chuyên mục