Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

                                 Kính gửi:
      - Các sở, ngành thuộc thành phố Đà Nẵng;
      - UBND các quận, huyện;
      - Công an thành phố.
 
Sở Tài chính nhận được Công văn số 3676/VP-KT1 ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC, dự thảo văn bản trình UBND thành phố xem xét duyệt ký gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 13307/BTC-CST ngày 22/9/2016.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố ký gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu có văn bản tham gia góp ý về dự thảo Thông tư nói trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/10/2016.
File định kèm:

Tin tức khác cùng chuyên mục