Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020

Kính gửi : Sở Tư pháp           

         Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Chương trình công tác của UBND thành phố, trong đó có giao cho Sở Tài chính xây dựng phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020 báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2016;

         Để đảm bảo các thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính kính đề nghị Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (kèm theo các tài liệu: Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố trình HĐND thành phố; Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Dự thảo phương án phân cấp).

         Ý kiến thẩm định xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/10/2016 để tiếp thu tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

File đính kèm: 

Tin tức khác cùng chuyên mục