Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nộp thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính cho các đối tượng quy định tại Điều 3, Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các hoạt động quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

Quỹ tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động. 

Quỹ  hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật. 

Quỹ được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư 119/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2015.

Đặng Thị Ngọc Thương

Tin tức khác cùng chuyên mục