Dự án Mua sắm trang thiết bị CNTT ngành Tài chính - Năm 2015- Gói thầu số 01

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ:  Tầng 7,8 Tòa nhà Trung tâm hành chính tp Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú

- Điện thoại/Fax/E-mail:  05113. 863820

 

2. Tên dự án:  Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành Tài chính.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

 


- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

 


4. Tên chủ đầu tư: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị tin học.

6. Giá gói thầu :706.550.000đ

B. Nội dung thông báo mời chào hàng(nội dung sẽ đăng tải):

 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

- Tên Bên mời thầu: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

- Tên gói thầu: Gói thầu 01 - Mua sắm trang thiết bị tin học (phần cứng).

- Tên dự án:  Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành Tài chính.

 

- Nguồn vốn:  Trung ương bổ sung có mục tiêu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 5 tháng 10 năm 2015 đến ngày 12 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính)1.

- Địa chỉ phát hành: Tầng 7,8 Tòa nhà Trung tâm hành chính tp Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú

- Điện thoại/Fax/E-mail:  05113. 863820

 

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước9 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2015 tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng,Tầng 7,8 Tòa nhà Trung tâm hành chính tp Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú.

Tin tức khác cùng chuyên mục