Thông báo mời chào hàng Gói thầu Mua sắm trang thiết bị thực hiện tin học hóa ngành Tài chính năm 2014

Tên bên mời thầu: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thực hiện tin học hóa ngành Tài chính năm 2014

Tên dự án: Tin học hóa ngành Tài chính năm 2014

Nguồn vốn: Trung ương bổ sung có mục tiêu

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ ngày 06/12/2014 đến ngày 11/12/2014

Địa chỉ phát hành: Tầng 7,8 – Tòa nhà Trung tâm hành chính TPĐN, số 24 Trần Phú, TPĐN

Điện thoại: 05113 863820

Fax: 05113 827074

Tin tức khác cùng chuyên mục