Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.

Công văn số 2993/STC-QLNS ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Sở Tài chính về việc Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.
 
 
Công văn số 18521/BTC-KBNN ngày 18 tháng 12 năm 2014 của KBNN về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014  trên TABMIS

Tin tức khác cùng chuyên mục