Thư viện hình ảnh

  • Hội thao Công đoàn viên chức 2022

  • Khen thưởng Hội nghị công tác Đảng năm 2021

  • Hội nghị tổng kết năm 2021

  • Hội nghị tổng kết Công tác tài chính - Ngân sách 2020

  • Tập thể CBCC Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

  • Đoàn đại biểu Đảng bộ Sở Tài chính tham dự Đại hội

  • Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Hội nghị Tổng kết Công tác tài chính – Ngân sách năm 2019

  • Hội nghị điển hình tiên tiên tiến lần thứ V năm 2020