Thư viện hình ảnh

 • Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng và Sở Tài chính tỉnh Savannakhet

 • Tập thể Sở Tài chính thăm bảo tàng Hoàng sa

 • Hội thao Công đoàn viên chức 2022

 • Khen thưởng Hội nghị công tác Đảng năm 2021

 • Hội nghị tổng kết năm 2021

 • Hội nghị tổng kết Công tác tài chính - Ngân sách 2020

 • Tập thể CBCC Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

 • Đoàn đại biểu Đảng bộ Sở Tài chính tham dự Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

 • Hội nghị Tổng kết Công tác tài chính – Ngân sách năm 2019

 • Hội nghị điển hình tiên tiên tiến lần thứ V năm 2020