Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin 

 Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin của Sở Tài chính: 
Ông Nguyễn Văn Phụng Giám đốc Sở 
Số điện thoại: 0236 3894615