Danh sách CBCC, người lao động Sở Tài chính 

 
    Ban Lãnh đạo      
 
 
 
1
Nguyễn Văn Phụng Giám đốc 0236 3894615 phungnv@danang.gov.vn
 
 
 
2
Trần Thủ Phó Giám đốc 0236 3896394 thut@danang.gov.vn
3
Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 0236 3893655 trungnt@danang.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Ánh Phó Giám đốc 0236 3896394 anhnn1@danang.gov.vn
    Phòng Quản lý Ngân sách      
1 PHAMCU.png Hồ Ngọc Phương Trưởng phòng 02363 821460 phuonghn@danang.gov.vn
2 PHAMCU.png Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng 02363 821460 hanhnth@danang.gov.vn
3 PHAMCU.png Trần Văn Tuấn Phó Trưởng phòng 0236 3821460 tuantv@danang.gov.vn
4 PHAMCU.png Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 02363 821460 thuyntb2@danang.gov.vn
5 PHAMCU.png Nguyễn Hoàng Quyên Chuyên viên 02363 821460 quyennh@danang.gov.vn
5   Cù Duy Dương Chuyên viên 02363 821460 duongcd@danang.gov.vn
7 Lê Quang Dũng Chuyên viên 02363 821460 dunglq1@danang.gov.vn
8 PHAMCU.png Phạm Thị Mai Trang Chuyên viên 02363 821460 trangptm@danang.gov.vn
 
 
 
 
 
  Phòng Tài chính Đầu tư      
           
1   Nguyễn Văn Vĩ Phó Trưởng phòng 02363 839555 vinv@danang.gov.vn
2   Đinh Anh Tuấn Chuyên viên 02363 839555 tuanda@danang.gov.vn
4   Lê Bá Tuấn Anh Chuyên viên 02363 839555 anhlbt@danang.gov.vn   
3   Nguyễn Ngọc Phú Chuyên viên 02363 839555 phunn@danang.gov.vn
5 Đinh Thị Mỹ Hậu Chuyên viên 02363 839555 haudtm@danang.gov.vn
6 PHAMCU.png Trần Thị Phương Linh Chuyên viên 02363 825946 linhttp@danang.gov.vn
STT   Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
    Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp      
1 Huỳnh Thị Ánh Phó Trưởng phòng 02363 821063 anhht2@danang.gov.vn
2   Trịnh Thị Ngọc Lê Phó Trưởng phòng 02363 821063 lettn@danang.gov.vn
3 Lê Thị Minh Giang Chuyên viên 02363 821063 giangltm@danang.gov.vn
4 Trần Văn Vũ Chuyên viên 02363 821063 vutv @danang.gov.vn
5 Thân Huỳnh Tuyết Trinh Chuyên viên 02363 821063 trinhtht@danang.gov.vn
6   Phan Thị Thu Thảo Thanh tra viên 02363 825946 thaoptt11@danang.gov.vn
7 Đặng Thị Thảo Nguyên Chuyên viên 02363 821063 nguyendtt@danang.gov.vn
8 Hoàng Thị Mai Hương Chuyên viên 02363 821063 huonghtm1@danang.gov.vn
    Phòng Quản lý Giá - Công sản      
1 Võ Thị Hòa Trưởng phòng 02363 825945 hoavt@danang.gov.vn
2   Ngô Thị Bích Phó Trưởng phòng 02363 825945 bichnt@danang.gov.vn
3 PHAMCU.png Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng 02363 825945 hainv@danang.gov.vn
4   Võ Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 825945 oanhvtk1@danang.gov.vn
5   Cao Thị Diệu Thúy Chuyên viên 02363 825945 thuyctd @danang.gov.vn
6   Lê Như Trâm Chuyên viên 02363 825945 tramln@danang.gov.vn
7 Trần Thanh Hiếu Chuyên viên 02363 825945 hieutt@danang.gov.vn
8 PHAMCU.png Trần Quốc Anh Chuyên viên 02363 825945 anhtq@danang.gov.vn
9   Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 02363 825945 hanhnt1@danang.gov.vn
10   Nguyễn Tú Danh Chuyên viên 02363 825945 danhnt@danang.gov.vn
    Phòng Tài chính Doanh nghiệp      
1   Thái Quốc Khánh Phó Trưởng phòng 02363 835243 khanhtq1@danang.gov.vn
2   Hồ Ngọc Nam Phó Trưởng phòng 02363 835243 namhn@danang.gov.vn
3   Tán Thị Miên Thảo Phó Trưởng phòng 02363 835243 thaottm@danang.gov.vn
4   Lê Thảo Nguyên Chuyên viên 02363 835243 nguyenlt@danang.gov.vn
5   Phan Hồng Phương Chuyên viên 02363 835243 phuongph2@danang.gov.vn
6   Hùynh Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 02363 835243 nhanhtt2@danang.gov.vn
7   Bùi Thị Thùy Chi Chuyên viên 02363 835243 chibtt@danang.gov.vn
    Thanh tra Sở      
1 Lê Thị Thúy Loan Chánh Thanh tra 02363 825946 loanltt@danang.gov.vn
2 Phạm Thị Quỳnh Thơ Phó Chánh Thanh tra 02363 825946 thoptq@danang.gov.vn
3 Đặng Thị Ngọc Thương Chuyên viên 02363 825946 thuongdtn2@danang.gov.vn
4   Nguyễn Đức Đông Chuyên viên 02363 825946 dongnd1@danang.gov.vn
5 PHAMCU.png Lê Thị Tường Vi Chuyên viên 02363 825946 viltt@danang.gov.vn
6   Nguyễn Hồng Phương Giang Thanh tra viên 02363 825946 giangnhp@danang.gov.vn
7 Đỗ Nguyễn Thiên Tú Chuyên viên 02363 825946 tudnt@danang.gov.vn
    Văn phòng Sở      
1   Phạm Thị Ngọc Thu Chánh Văn phòng 02363 822130 thuptn@danang.gov.vn
2   Lê Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng 02363 822130 binhlt11@danang.gov.vn
3   Võ Thị Nữ Phó Chánh Văn phòng 02363 827074 nuv@danang.gov.vn
4   Ngô Thị Hoài Ly Chuyên viên 02363 822130 lynth@danang.gov.vn
5   Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 827074 oanhttk@danang.gov.vn
6  Thái Duy Hưng Chuyên viên 02363 822130 hungtd1@danang.gov.vn
7   Đặng Thi Mai Chuyên viên 02363 827074 maidt4@danang.gov.vn
8   Nguyễn Thanh Sinh   02363 822130 sinhnt@danang.gov.vn
9   Hồ Thị Minh Phương   02363 822130 phuonghtm@danang.gov.vn
    Phòng Tin học và Thống kê      
1   Lê Kim Tuấn Trưởng phòng 02363 863820 tuanlk@danang.gov.vn
2   Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Trưởng phòng 02363 863820 thuyntb@danang.gov.vn
3  Phan Thị Thảo Trang Chuyên viên 02363 863820 trangptt@danang.gov.vn
4   Phan Hồng Sơn Chuyên viên 02363 863820 sonph1@danang.gov.vn