Danh sách CBCC, người lao động Sở Tài chính 

 
    Ban Lãnh đạo      
 
 
 
1
Nguyễn Văn Phụng Giám đốc 0236 3894615 phungnv@danang.gov.vn
 
 
 
2
Trần Thủ Phó Giám đốc 0236 3829150 thut@danang.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Ánh Phó Giám đốc 0236 3896394 anhnn1@danang.gov.vn
4 PHAMCU.png Hồ Ngọc Phương Phó Giám đốc 02363 839655 phuonghn@danang.gov.vn
    Văn phòng Sở      
1   Lê Kim Tuấn Chánh Văn phòng 02363 822130 tuanlk@danang.gov.vn
2   Lê Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng 02363 822130 binhlt11@danang.gov.vn
3   Võ Thị Nữ Phó Chánh Văn phòng
02363 827074
nuv@danang.gov.vn
4
Phan Thị Thảo Trang
Chuyên viên 02363 863820 trangptt@danang.gov.vn
5   Ngô Thị Hoài Ly Chuyên viên 02363 822130 lynth@danang.gov.vn
6   Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 827074 oanhttk@danang.gov.vn
7 Thái Duy Hưng Chuyên viên 02363 822130
 
hungtd1@danang.gov.vn
8
 Phan Hồng Sơn
Chuyên viên 02363 863820 sonph1@danang.gov.vn
9   Đặng Thị Mai Chuyên viên 02363 827074
 
maidt4@danang.gov.vn
10   Nguyễn Thanh Sinh   02363 822130
 
sinhnt@danang.gov.vn
11   Hồ Thị Minh Phương   02363 822130 phuonghtm@danang.gov.vn
    Phòng Quản lý Ngân sách      
1 Võ Thị Hòa Trưởng phòng 02363 821460 hoavt1@danang.gov.vn
2   Hồ Ngọc Nam Phó Trưởng phòng 02363 821460 namhn@danang.gov.vn
3 PHAMCU.png Trần Văn Tuấn Phó Trưởng phòng 0236 3821460 tuantv@danang.gov.vn
4 PHAMCU.png Nguyễn Hoàng Quyên Chuyên viên 02363 821460 quyennh@danang.gov.vn
5   Cù Duy Dương Chuyên viên 02363 821460 duongcd@danang.gov.vn
6 Lê Quang Dũng Chuyên viên 02363 821460 dunglq1@danang.gov.vn
7 PHAMCU.png Phạm Thị Mai Trang Chuyên viên 02363 821460 trangptm@danang.gov.vn
    Phòng Tài chính Đầu tư      
1 PHAMCU.png Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Trưởng phòng 02363 839555 hanhnth@danang.gov.vn
2   Nguyễn Văn Vĩ Phó Trưởng phòng 02363 839555 vinv@danang.gov.vn
3   Đinh Anh Tuấn Chuyên viên 02363 839555 tuanda@danang.gov.vn
4   Lê Bá Tuấn Anh Chuyên viên 02363 839555 anhlbt@danang.gov.vn   
5
Đinh Thị Mỹ Hậu
Chuyên viên 02363 839555
haudtm@danang.gov.vn
6    Nguyễn Ngọc Phú  Chuyên viên  02363 839555
 phunn@danang.gov.vn
7   Nguyễn Hồng Phương Giang Thanh tra viên 02363 839555 giangnhp@danang.gov.vn
    Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp      
1 Huỳnh Thị Ánh Trưởng phòng 02363 821063 anhht2@danang.gov.vn
2   Trịnh Thị Ngọc Lê Phó Trưởng phòng 02363 821063 lettn@danang.gov.vn
3 Trần Văn Vũ Chuyên viên 02363 821063 vutv@danang.gov.vn
4 Thân Huỳnh Tuyết Trinh Chuyên viên 02363 821063 trinhtht@danang.gov.vn
5 Đặng Thị Thảo Nguyên Chuyên viên 02363 821063 nguyendtt@danang.gov.vn
6 Hoàng Thị Mai Hương Chuyên viên 02363 821063
 
huonghtm1@danang.gov.vn
7   Phan Thị Thu Thảo Thanh tra viên 02363 821063 thaoptt11@danang.gov.vn
8   Phạm Thị Lan Anh Chuyên viên 02363 821063 anhptl2@danang.gov.vn
    Phòng Quản lý Giá - Công sản      
1   Phạm Thị Ngọc Thu Trưởn phòng 02363 825945 thuptn@danang.gov.vn
2   Ngô Thị Bích Phó Trưởng phòng 02363 825945 bichnt@danang.gov.vn
3 PHAMCU.png Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng 02363 825945 hainv@danang.gov.vn
4   Võ Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 825945 oanhvtk1@danang.gov.vn
5   Cao Thị Diệu Thúy Chuyên viên 02363 825945 thuyctd @danang.gov.vn
6   Lê Như Trâm Chuyên viên 02363 825945 tramln@danang.gov.vn
7
Trần Thanh Hiếu
Chuyên viên
02363 825945 hieutt@danang.gov.vn
8   Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 02363 825945 hanhnt1@danang.gov.vn
9   Nguyễn Tú Danh Chuyên viên
02363 825945
 
danhnt@danang.gov.vn
    Phòng Tài chính Doanh nghiệp      
1   Tán Thị Miên Thảo  Trưởng phòng 02363 835243 thaottm@danang.gov.vn
2   Thái Quốc Khánh Phó Trưởng phòng 02363 835243 khanhtq1@danang.gov.vn
3   Lê Thảo Nguyên Chuyên viên
02363 835243

nguyenlt@danang.gov.vn
4   Phan Hồng Phương Chuyên viên
02363 835243

phuongph2@danang.gov.vn
5   Hùynh Thị Thanh Nhàn Chuyên viên
02363 835243
 
nhanhtt2@danang.gov.vn
6   Bùi Thị Thùy Chi Chuyên viên 02363 835243 chibtt@danang.gov.vn
    Thanh tra Sở      
1 Lê Thị Thúy Loan Chánh Thanh tra 02363 825946 loanltt@danang.gov.vn
2
Phạm Thị Quỳnh Thơ
Phó Chánh Thanh tra 02363 825946 thoptq@danang.gov.vn
3
Đặng Thị Ngọc Thương
Chuyên viên 02363 825946 thuongdtn2@danang.gov.vn
4   Nguyễn Đức Đông Chuyên viên 02363 825946 dongnd1@danang.gov.vn
5 PHAMCU.png Lê Thị Tường Vi Chuyên viên 02363 825946 viltt@danang.gov.vn
6 Đỗ Nguyễn Thiên Tú Chuyên viên 02363 825946 tudnt@danang.gov.vn
7 PHAMCU.png Trần Thị Phương Linh Chuyên viên 02363 825946 linhttp@danang.gov.vn