Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn 

1. Phòng Quản lý ngân sách

a) Trình UBND thành phố các dự thảo

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố về lĩnh vực tài chính;

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố quyết định theo thẩm quyền;

- Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND thành phố quyết định theo thẩm quyền.

b) Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính ngân sách;

c) Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

d) Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố hằng năm báo cáo UBND thành phố để trình HĐND thành phố quyết định;

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và dự toán ngân sách các địa phương.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và các địa phương thuộc thành phố; yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của nhà nước;

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn quận, huyện; quyết toán thu, chi ngân sách quận, huyện; thẩm định hoặc duyệt và thông báo kết quả thẩm định quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và các địa phương theo quy định;

Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hằng năm của thành phố trình UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

đ) Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

e) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; giúp UBND thành phố triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND thành phố;

i) Tham mưu UBND thành phố cấp ủy thác và theo dõi việc quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để cho vay các đối tượng theo chủ trương của thành phố.

k) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện;

l) Thẩm định xử lý các trường hợp hoàn trả tiền sử dụng đất theo chủ trương của UBND thành phố đảm bảo theo quy định của Luật NSNN;

m) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND thành phố.

n) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố;

o) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

p) Triển khai và vận hành Hệ thống thông tin quản lý tài chính và ngân sách (TABMIS) được phân công đảm bảo đúng quy trình hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp:

Có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Giám đốc Sở về việc

a) Trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính ngân sách đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và xã hội khác[1] (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị HCSN);

b) Tham gia với phòng QLNS các dự thảo trình UBND thành phố

- Chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng;

- Một số nội dung về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình HĐND thành phố quyết định theo thẩm quyền;

- Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND thành phố quyết định theo thẩm quyền.

c) Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt đối với các cơ quan, đơn vị HCSN thành phố quản lý;

d) Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

- Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố quản lý xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện kiểm tra, tổng hợp, phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố quản lý, báo cáo UBND thành phố để trình HĐND thành phố;

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc thành phố quản lý;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc thành phố quản lý; yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của nhà nước;

- Kiểm tra báo cáo quyết toán và thông báo kết quả quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách thành phố theo quy định;

- Tổng hợp quyết toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc thành phố quản lý làm cơ sở tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách thành phố.

đ) Quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho các đơn vị thành phố thuộc nguồn thu ngân sách thành phố. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hạch toán ngân sách đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố tình hình quyết toán viện trợ năm của chủ dự án viện trợ là đơn vị dự toán cấp I thuộc UBND thành phố;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc thành phố quản lý theo quy định của pháp luật;

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách tại các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc thành phố quản lý báo cáo UBND thành phố;

i) Quản lý các quỹ tài chính nhà nước đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ Bảo trì đường bộ, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển khoa học công nghệ, Quỹ phòng chống thiên tai...) và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định:

- Phối hợp xây dựng Đề án, các văn bản về thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND thành phố phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND thành phố quyết định các vấn đề về phương thức điều hành đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ cho các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND thành phố;

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng các nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ, các tổ chức tài chính nhà nước,…) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND thành phố xác định.

k) Xây dựng các đề án phí, lệ phí để báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố theo quy định của pháp lệnh phí và lệ phí.

l) Tham mưu thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định.

m) Thực hiện phân hệ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Phòng Tài chính đầu tư:

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở những công việc sau

a) Trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính đầu tư;

b) Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực tài chính đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

c) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND thành phố về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hằng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND thành phố quyết định;

đ) Thực hiện công tác thẩm tra phân bổ vốn đầu tư đối với vốn trong cân đối ngân sách địa phương, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và vốn chương trình mục tiêu quôc gia sau khi nhận được Quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của UBND thành phố;

e) Tham gia ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì) về chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án đầu tư từ ngân sách địa phương; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do thành phố quản lý;

g) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

h) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách thành phố của chủ đầu tư và cơ quan tài chính quận, huyện, phường, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của kho bạc nhà nước thành phố và quận, huyện; hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí Ban quản lý dự án;

i) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB, nguồn vốn viện trợ nước ngoài, vốn khác theo quy định, phê duyệt hoặc trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố;

k) Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của địa phương, báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính theo quy định;

l) Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

m) Tham gia với phòng QLNS báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính đầu tư;

n) Tham gia ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp về chủ trương đầu tư, cấp giấy phép chứng nhận đầu tư các dự án vào thành phố Đà Nẵng.

o) Thực hiện phân hệ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Phòng Quản lý giá và công sản:

Có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Giám đốc Sở về việc

a) Trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về giá và công sản thuộc phạm vi của Sở;

b) Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giá, công sản; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án được phê duyệt đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước về giá và công sản thuộc phạm vi của Sở;

c) Giúp Chủ tịch UBND thành phố trong công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

d) Về quản lý tài chính đối với đất đai

- Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, giá đất cụ thể trình UBND thành phố phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đt trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai;

- Chủ trì xác định và trình UBND thành phố quy định mức tỷ lệ (%) đ tính thu tin thuê đi với đất xây dựng công trình ngm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam); xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; giá trị tài sản gắn liền với đất làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính.

đ) Về quản lý giá và thẩm định giá

- Trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 05 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND thành phố;

- Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND thành phố;

- Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND thành phố quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế và các cơ quan liên quan xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc diện chịu lệ phí trước bạ trình UBND thành phố quyết định hoặc quyết định theo ủy quyền của UBND thành phố theo Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính;

- Tham mưu giúp UBND thành phố trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của UBND thành phố;

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

e) Về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương:

- Xây dựng, trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;

- Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt các thủ tục lựa chọn nhà thầu trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ, tài sản sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Phối hợp trong công tác tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND thành phố quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đi với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;

- Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hàng năm mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn theo Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/12/2015 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tham mưu cho UBND thành phố có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;  trình phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND thành phố thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

5. Phòng Tài chính doanh nghiệp:

Có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Giám đốc Sở về việc:

a) Trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở về tài chính doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý.

b) Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ công ích do thành phố quản lý và đối với các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý;

c) Quản lý kinh phí đặt hàng của Nhà nước giao cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ công ích thuộc thành phố quản lý; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

đ) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp được phân công quản lý;

e) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Giúp Chủ tịch UBND thành phố quản lý nhà nước về tài chính đi với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND thành phố;

i) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

k) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND thành phố và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

l) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

m) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

n) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

o) Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

p) Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa):

- Phối hợp xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND thành phố phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND thành phố quyết định các vấn đề về đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ cho các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND thành phố;

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng các nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

q) Thực hiện phân hệ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Thanh tra:

Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở theo Điều 24 của Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 7 Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác như:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra tài chính các đơn vị trung ương trên địa bàn, phối hợp với Thanh tra thành phố thanh tra hành chính theo quy định;

c) Tham mưu xây dựng Chương trình hành động; triển khai thực hiện chương trình và báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

7. Văn phòng Sở:

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở về việc

a) Trình UBND thành phố các dự thảo

- Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

- Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đi với Trưởng, Phó phòng tương đương của các phòng thuộc Sở; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ và theo quy định của UBND thành phố.

d) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng, ban hành chương trình công tác, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành và của cơ quan để báo cáo các cấp theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các phòng và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được giao;

e) Tổ chức thực hiện công tác: Cải cách hành chính; văn thư - lưu trữ; hành chính - quản trị; kế toán- tài vụ; tham mưu kế hoạch mua sắm tài sản, phương tiện làm việc cơ quan; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đối nội, đối ngoại; bảo vệ nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; phòng chống thiên tai, cháy nổ; phòng không nhân dân; lực lượng tự vệ, bảo vệ an toàn cơ quan. Theo dõi sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, quy chế phát ngôn, văn hoá công sở và các phong trào, các hoạt động xã hội của cơ quan;

g) Triển khai thực hiện các phong trào thi đua - khen thưởng, tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của thành phố và Bộ Tài chính;

h) In ấn, cấp phát biên lai ấn chỉ theo yêu cầu quản lý nguồn thu ngân sách địa phương của các phòng nghiệp vụ. Thực hiện theo dõi, quyết toán số lượng biên lai ấn chỉ đã sử dụng, chưa sử dụng của các đơn vị, phòng thuộc Sở được cấp phát và số lượng biên lai ấn chỉ còn tồn kho tại Văn phòng theo quy định. Quản lý và phát hành hóa đơn bán hàng thanh lý của các cơ quan hành chính sự nghiệp địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn, hóa đơn bán tài sản tịch thu theo quy định;

i) Tham mưu thực hiện công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 13/8/2014 của UBND thành phố về kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế tại các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

k) Thừa lệnh Giám đốc giải quyết một số công việc khi được Giám đốc uỷ quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

l) Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

m) Tham mưu cho Giám đốc Sở định hướng triển khai ứng dụng CNTT; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng CNTT của Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, kế toán các xã, phường trên địa bàn thành phố.

n) Tổ chức quản lý vận hành hệ thống mạng nội bộ tại Sở và mạng diện rộng kết nối hệ thống Tabmis từ Bộ Tài chính - Sở Tài chính  đến các cơ quan tài chính trên địa bàn thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện và bộ phận kế toán các xã, phường, đến các đơn vị dự toán nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và an ninh thông tin ngành tài chính.

o) Đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương, cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính. Thực hiện công tác thống kê dữ liệu tài chính phục vụ cho phân tích dự báo, điều hành ngân sách của lãnh đạo Sở.

p) Phối hợp đề xuất các tiêu chuẩn thông số kỹ thuật, cấu hình thiết bị CNTT phù hợp khi Sở thực hiện mua sắm các trang thiết bị CNTT. Hướng dẫn, xây dựng kế hoạch trang bị thiết bị CNTT cho các phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện và xã, phường đảm bảo đồng bộ thống nhất theo quy định của ngành Tài chính.

q) Xây dựng, quản lý và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở Tài chính; triển khai tích hợp các kênh thông tin, ứng dụng và cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Tài chính và trên hệ thống một cửa điện tử của thành phố.

r) Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ CNTT, đào tạo nâng cấp chuyển giao các ứng dụng phần mềm chuyên ngành tài chính cho CBCC của Sở, CBCC các phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện; kế toán các phường, xã và kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các Ban Quản lý dự án trên địa bàn thành phố.

s) Thực hiện việc cấp và theo dõi mã số đơn vị sử dụng ngân sách, mã số đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý dự án và các tổ chức khác có quan hệ với ngân sách nhà nước.