Giới thiệu tổng quan 

 
 
 
I. Vị trí và chức năng
 
         Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính (sau đây gọi chung là lĩnh vực tài chính) tại địa phương theo quy định của pháp luật.
 
 
          Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.
 
         Nhiệm vụ của Sở Tài chính được quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính, Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.
 
II. Tổ chức bộ máy   
 
         Thưc hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BTcủa  Bộ Tài chính và Quyết định số 901/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, gồm:
 
          *  Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc.  
 
          * Các phòng thuộc Sở
 
         - Phòng Quản lý ngân sách
 
         - Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
 
         - Phòng Tài chính đầu tư
 
         - Phòng Quản lý Giá và Công sản
 
         - Phòng Tài chính doanh nghiệp
 
         - Văn phòng Sở
 
         - Thanh tra Sở
 
III. Về thông tin tóm tắt của Ban Giám đốc Sở

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Phụng

- ĐT: 0236.3894615

- Email: phungnv@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 20/10/1964

- Quê quán: Xã Hòa Tiến - huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng

- Ngày vào Đảng:  03/9/1996 - Ngày chính thức : 03/9/1997

- Học vị: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

2. Phó Giám đốc: Trần Thủ

- ĐT: 0236.3827074

- Email: thut@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 10/10/1965

- Quê quán: Thị Trấn Nam Phước - Huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam

- Học vị: Cử nhân

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
           3. Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Ánh

- ĐT: 0236.3896394

- Email: anhnn@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 15/08/1974

- Quê quán: Huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam

- Học vị: Thạc Sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

             4. Phó Giám đốc: Hồ Ngọc Phương
 
             - ĐT: 02363 839555
 
            - Email:phuonghn@danang.gov.vn
 
            - Ngày Sinh: 26/04/1974
 
            - Quê quán: Xã Bình Minh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 
            - Học vị: Thạc Sĩ
 
            - Lý luận chính trị: Cao Cấp