Giới thiệu tổng quan 

 
1) Vị trí và chức năng
         Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính (sau đây gọi chung là lĩnh vực tài chính) tại địa phương theo quy định của pháp luật.
          Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.
         Nhiệm vụ của Sở Tài chính được quy định tại Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.
2) Tổ chức bộ máy   
         Thưc hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNVcủa Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ và Quyết định số 3122/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, gồm:
          *  Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc.  
          * Các phòng thuộc Sở
         - Phòng Quản lý ngân sách
         - Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
         - Phòng Tài chính đầu tư
         - Phòng Quản lý Giá và Công sản
         - Phòng Tài chính doanh nghiệp
         - Phòng Tin học và Thống kê
         - Văn phòng Sở
         - Thanh tra Tài chính 
        * Đơn vị trực thuộc Sở: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng