Giá tuần các mặt hàng thiết yếu

GIÁ THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU - NĂM 2022(23/11/2022)
GIÁ THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU - NĂM 2021(28/12/2021)
GIÁ THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU - NĂM 2020(04/01/2021)
GIÁ THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU - NĂM 2019(30/12/2019)
Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 12/2018(TD)(27/12/2018)
GIÁ THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU - Năm 2018(31/08/2018)
GIÁ THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU(03/01/2018)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 29/3/2017(07/04/2017)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 24/3/2017 (27/03/2017)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 14/3/2017(27/03/2017)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 15/2/2017 (17/02/2017)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 17/1/2017 (19/01/2017)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 10/1/2017 (17/01/2017)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 06/1/2017 (17/01/2017)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 20/12/2016 (26/12/2016)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 13/12/2016 (19/12/2016)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 06/12/2016(13/12/2016)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 29/11/2016 (07/12/2016)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 23/11/2016 (25/11/2016)
Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng - Ngày khảo sát 16/11/2016 (17/11/2016)