Giá vàng tham khảo (tính nợ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước)

Thông tin giá vàng 98% để thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư(22/09/2016)
Ngày 14 tháng 6 năm 2011 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định 4931/QĐ-UBND về việc Thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở. (27/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 21/6/2011(21/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 20/6/2011(20/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 17/6/2011(17/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 16/6/2011(16/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 15/6/2011(15/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 14/6/2011(14/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 13/6/2011(13/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 10/6/2011(10/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 09/6/2011(09/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 07/6/2011(08/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 03/6/2011(06/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 06/6/2011(06/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 02/6/2011(02/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 01/6/2011(01/06/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 31/5/2011(31/05/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 30/5/2011(30/05/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 27/5/2011(27/05/2011)
Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 26/5/2011(26/05/2011)