Thông tin giá vàng 98% để thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư 

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc xử lý vướng mắc về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư

Căn cứ theo giá vàng tại Bản tin thị trường do Bộ Tài chính phát hành hàng ngày, Sở Tài chính thông báo giá vàng 98% để làm cơ sở thu nợ tiền sử dụng đất của các ngày như sau:

Ngày

Giá vàng 98% (đồng/chỉ)

27/6/2016

3.450.000

29/7/2016

3.500.000

07/9/2016

3.540.000

08/9/2016

3.540.000

09/9/2016

3.530.000

12/9/2016

3.530.000

13/9/2016

3.530.000

14/9/2016

3.520.000

15/9/2016

3.520.000

16/9/2016

3.510.000

 

 

Giá thị trường cùng chuyên mục