Ngày 14 tháng 6 năm 2011 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định 4931/QĐ-UBND về việc Thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở.  

Ngày 14 tháng 6 năm 2011 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định 4931/QĐ-UBND về việc Thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở.

Xem nội dung chi tiết: FCKFiles/File/4931.pdf

Giá thị trường cùng chuyên mục