Hướng dẫn Click vào để hiện/ẩn nội dung hướng dẫn

Liên hệ

Mọi thắc mắc về dịch vụ công trực tuyến công dân, đơn vị, tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Điện thoại: 05113 881888. Số nội bộ: 422
Email: motcua-stc@danang.gov.vn
Ông Lê Nam Thanh - Cán bộ phụ trách Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Điện thoại: 05113 881888. Số nội bộ: 422
Email: thanhln6@danang.gov.vn

Góp ý dịch vụ công Click vào để hiện/ẩn nội dung góp ý