Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng năm 2019 (7/8/19 12:00 AM) 

          Căn cứ Công văn số 5713/UBND-STC ngày 27/7/2017 của UBND thành phố về việc công khai ngân sách địa phương quý, 06 tháng, trong đó có giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hằng quý, 6 tháng theo đúng quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
Sở Tài chính đã xây dựng báo cáo công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019 và các biểu số liệu theo quy định, kính đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải trên chuyên mục: Công khai ngân sách – Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm. Việc trình bày thông tin công khai ngân sách được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 14964/BTC-THTK ngày 30/11/2018 về việc hướng dẫn gửi tài liệu, số liệu công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh, kính đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố nghiên cứu Công văn số 14964/BTC-THTK để thực hiện theo đúng quy định.
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59 Công văn 2389/STC-QLNS 08/07/2019 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019 2019 Biểu mẫu số 60 Công văn 2389/STC-QLNS 08/07/2019 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019 2019 Biểu mẫu số 61 Công văn 2389/STC-QLNS 08/07/2019 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu
Chi tiết: TẠI ĐÂY