Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Đà Nẵng (1/17/19 12:00 AM) 

 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 chi tiết tại đây