Năm 2013 (4/5/13 12:00 AM) 

Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012.
 
Xem chi tiết file đính kèm: 1114/QĐ-UBND