Thông tin Mua sắm - Đấu thầu - Đấu giá Xem thêm...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (05/04/2022)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ (18/01/2022)

Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn NSNN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (13/01/2022)

Tăng cường quản lý việc mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (10/01/2022)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu mua sắm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố (24/12/2021)

phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân (19/11/2021)

Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính (14/01/2021)

báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu mua sắm năm 2020 (23/12/2020)

Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020 (23/12/2020)

Bán đấu giá tài sản ô tô Mercedes Ben E300 (12/05/2020)

Công khai tổ chức bán đấu giá tài sản công (05/03/2020)

Công khai tổ chức bán đấu giá tài sản công (ô tô Mercedes Ben E300) (06/12/2019)

Kết quả đấu giá 03 xe ô tô thu hồi (18/11/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương (giai đoạn 1). (04/11/2019)

Thông báo bán đấu giá tài sản công (31/10/2019)

Thỏa thuận khung Gói thầu 01: Mua sắm tập trung máy vi tính để bàn thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019 (22/10/2019)

Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô (24/09/2019)

Gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (26/06/2019)

Mời tham gia dịch vụ tư vấn thẩm định giá 03 xe ô tô (04/06/2019)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019) (30/05/2019)