Thông tin Mua sắm - Đấu thầu - Đấu giá Xem thêm...

Những điểm mới quan trọng trong Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về mua sắm trong lĩnh vực y tế (09/03/2023)

Mua sắm theo phương thức tập trung tại thành phố Đà Nẵng– Thực trạng và một số ý kiến cần trao đổi (15/12/2022)

Thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm tập trung mái móc thiết bị văn phòng phổ biến ( khối thành phố Đà Nẵng năm 2022) (09/12/2022)

Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu Thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để làm căn cứ xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 (08/11/2022)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để làm căn cứ xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 (08/11/2022)

Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho các cơ quan, đơn vị (thuộc khối thành phố) năm 2022 (02/11/2022)

Phê duyệt mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (15/09/2022)

Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (29/08/2022)

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (19/08/2022)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất của 163 lô đất đã có Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất của UBND thành phố (28/07/2022)

Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu Thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá đất Khu đất 209 Trường Chinh theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ (11/07/2022)

Đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2022 theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT (29/06/2022)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (05/04/2022)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ (18/01/2022)

Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn NSNN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (13/01/2022)

Tăng cường quản lý việc mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (10/01/2022)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu mua sắm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố (24/12/2021)

phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân (19/11/2021)

Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính (14/01/2021)

báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu mua sắm năm 2020 (23/12/2020)