Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính Xem thêm...

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (30/09/2019)

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước (24/01/2019)

Về thanh, quyết toán khối lượng xây dựng thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói (10/04/2018)

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (27/03/2018)

Một số nội dung chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính (16/03/2018)

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (05/03/2018)

Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 (24/01/2018)

Những nội dung cần chú ý khi nhập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 vào hệ thống tabmis (15/01/2018)

Một số điểm lưu ý về chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 (10/01/2018)

Một số quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (10/01/2018)

Quy định về mức kinh phí, mức chi phục vụ đền bù giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/01/2018)

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện , thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công (03/01/2018)

Hệ thống hóa các văn bản quy định về Phí và Lệ phí (03/01/2018)

Hướng dẫn xây dựng Đề án Phí, lệ phí theo Nghị định 120/2016/NĐ-CP để triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí (08/09/2016)

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên (11/07/2016)

Một số điểm lưu ý tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2016)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nộp thuế (23/02/2016)

Một số phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (18/11/2015)

Những quy định mới của Nghị định 87/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 61/2013/NĐ-CP (18/11/2015)

Một số trao đổi về công tác cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác tham mưu, xử lý công việc. (03/03/2015)