Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính Xem thêm...

Điểm mới về hướng dẫn định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư (08/02/2023)

Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (02/12/2022)

“Một số nội dung về thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước chi trả” (01/12/2022)

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (15/11/2022)

Một số nội dung cần quan tâm đối với công tác giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ (20/10/2022)

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (28/07/2022)

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà thuộcTPĐN và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan Trung ương đóng trên địạ bàn TPĐN (25/03/2022)

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa X, kỳ họp thứ 4 về phí, lệ phí (20/01/2022)

Về việc giảm mức thu của một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (18/01/2022)

Công tác xây dựng các chế độ, chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố năm 2021 (10/12/2021)

Quy định mới về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (07/12/2021)

Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. (03/12/2021)

Sửa quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 5 lĩnh vực tài chính (19/11/2021)

Hướng dẫn sử dụng kinh phí tăng thêm cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 (27/05/2021)

Hướng dẫn đối chiếu kết quả hoạt động của các đơn vị Hành chính Sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (23/03/2021)

Đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian nhập kế hoạch vốn đầu tư công, kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh vào quy trình nhập kế hoạch vốn XDCB của hệ thống TABMIS (20/01/2021)

Một số thay đổi trong công tác quản lý ngân sách của Ủy ban nhân dân quận, phường và những vấn đề đặt ra khi thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày19/6/2020 của Quốc hội (04/01/2021)

Tiếp tục giảm 29 loại phí, lệ phí kể từ ngày 01/01/2021 (29/12/2020)

tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND TP (05/11/2020)

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố về quy chuẩn kỹ thuật địa phương (19/10/2020)