Chương trình, đề tài khoa học Xem thêm...

Hỗ trợ đổi mới sáng tạo: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố (19/05/2022)

Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến năm 2021 (22/02/2022)

Xây dựng, phát triển kinh tế tuần hoàn hướng đến nền kinh tế phát triển bền vững đối với Đà Nẵng (11/11/2021)

30 đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 (04/11/2021)

Khen thưởng 85 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 (04/11/2021)

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (03/08/2021)

Phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (30/06/2021)

Tọa đàm "Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng và thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (30/06/2021)

Công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (02/04/2021)

Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến năm 2020 (25/01/2021)

Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2020 (04/01/2021)

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp xét sáng kiến năm 2020 và sau khi các tác giả bổ sung, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến (22/12/2020)

Công nhận sáng kiến năm 2019 của Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính (05/02/2020)

Giám đốc Sở Tài chính công nhận các giải pháp là sáng kiến năm 2018 (30/01/2019)

Giám đốc Sở Tài chính công nhận các giải pháp là sáng kiến năm 2017 (03/01/2018)

Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN (03/01/2018)

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020" (02/03/2015)

Phê duyệt đề án Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (02/03/2015)

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” (07/11/2014)