Kế hoạch Thanh Tra tài chính Xem thêm...

Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2023 (06/02/2023)

Năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được kiện toàn (13/01/2023)

Giới thiệu Luật Thanh tra sửa đổi năm 2022 (08/12/2022)

Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (09/11/2022)

Một số điểm mới của Quyết định 20/2022/QĐ - UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (09/11/2022)

Công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực (20/07/2022)

Đoàn Giám sát của Quốc hội khóa XV làm việc với thành phố Đà Nẵng liên quan tới việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 (19/07/2022)

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính: Tăng cường hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (05/07/2022)

Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2022 (31/12/2021)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nhiệm vụ quan trọng của công tác thanh tra là ngăn chặn thất thoát tài sản công (28/12/2021)

Dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm quốc gia 2022-2024 (22/12/2021)

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính (22/11/2021)

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021 (19/11/2021)

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân (06/05/2021)

Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021 (09/03/2021)

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (19/01/2021)

Thanh tra Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu góp phần ổn định nền tài chính quốc gia (30/12/2020)

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020. (20/10/2020)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 (05/02/2020)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 (05/02/2020)