Tin chuyên ngành Xem thêm...

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (22/01/2020)

Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị và dự báo kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020 (15/01/2020)

Cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai (03/01/2020)

Quy định mới về Đấu thầu (03/01/2020)

Một số ý kiến về kinh phí thực hiện thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch hàng năm (25/12/2019)

Sớm ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công để tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác quyết toán dự án hoàn thành. (24/12/2019)

Một số nội dung cần quan tâm khi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (16/12/2019)

Tăng cường hơn nữa ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 (10/12/2019)

Phân cấp ngân sách trong xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị (06/12/2019)

Một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC (18/11/2019)

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (22/10/2019)

Một số nội dung cơ bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP (01/10/2019)

Định mức xây dựng được ban hành là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một trong những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (26/09/2019)

Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (25/09/2019)

Kê khai giá dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (17/09/2019)

Quy định về bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước (16/09/2019)

Một Số Điểm Mới Về Hướng Dẫn Bán Cổ Phần Lần Đầu Và Quản Lý, Sử Dụng Tiền Thu Từ Cổ Phần Hóa Của Doanh Nghiệp Nhà Nước Và Công Ty Tnhh MTV Do DNNN Đầu Tư 100% Vốn Điều Lệ Chuyển Thành Công Ty Cổ Phần (23/08/2019)

Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (06/08/2019)

Về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (03/07/2019)

Một số nội dung chính quy định về mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (18/06/2019)