Tin chuyên ngành Xem thêm...

Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 tại Đà Nẵng(06/06/2018)

Sở Tài chính giữ ổn định thứ hạng về cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2017(05/06/2018)

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán Trưởng trong cơ quan Nhà nước(15/05/2018)

Thành phố Đà Nẵng triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công(27/04/2018)

Những nội dung cần lưu ý khi thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác(27/03/2018)

Những điểm mới trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp(02/03/2018)

Tranh tra Tài chính với Cách mạng công nghiệp 4.0 (15/12/2017)

Năm 2018 áp dụng toàn diện thống nhất Hệ thống Mục lục NSNN mới trên phạm vi toàn quốc(15/12/2017)

Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong các cơ quan, đơn vị(13/12/2017)

Tình hình hoạt động tiếp công dân của Sở Tài chính trong thời gian qua(13/12/2017)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính TP Đà Nẵng(12/12/2017)

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã(12/12/2017)

Thông qua Nghị quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016(11/12/2017)

Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2015 trở về trước và thực hiện công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành năm 2017.(11/12/2017)

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(11/12/2017)

Xử lý những vướng mắc và biện pháp thu hồi vốn thanh toán thừa các công trình đã phê duyệt quyết toán, các khoản tạm ứng quá hạn(11/12/2017)

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP Ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng(11/12/2017)

Phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng(08/12/2017)

Một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và hoạt động chứng khoán(05/12/2017)

Những quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ(24/11/2017)