Tin chuyên ngành Xem thêm...

Hướng dẫn các Ban Quản lý dự án chuyên ngành thành phố sử dụng chi phí quản lý dự án để mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. (02/06/2023)

Hội thảo Tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm lập kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn tại Đà Nẵng (11/05/2023)

Tập huấn quy trình trao xử lý văn bản, tài liệu điện tử, lập hồ sơ, nộp lưu tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan (26/04/2023)

Một số quy định mới liên quan đến kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (17/02/2023)

Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 (16/02/2023)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ (31/01/2023)

Một số điểm mới về quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) (18/01/2023)

“Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch” (09/01/2023)

Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (09/01/2023)

Triển khai công tác kiểm tra, theo dõi giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (06/01/2023)

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (06/01/2023)

Quy định về bản giá thực tế xây dựng mới (01) m2 nhà để tính phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/01/2023)

Thư chúc mừng năm mới năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (30/12/2022)

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Cần sự vào cuộc của cơ quan chủ quản và chủ đầu tư (16/12/2022)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ đạo triển khai loạt giải pháp về thị trường TPDN (16/12/2022)

Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (09/12/2022)

Triển khai Thông tư số 71/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng KP sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa VN giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình số hóa di sản văn VH VN giai đoạn 2021 - 2030. (09/12/2022)

Quy định mới về phí trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố (08/12/2022)

Quy định về việc xác định và thu, nộp tiền đền bù giải phóng mặt bằng vào ngân sách nhà nước đối với các khu đất ngoài khu vực Khu kinh tế, Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (08/12/2022)

Tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 (07/12/2022)