Tin chuyên ngành Xem thêm...

Một số nội dung liên quan đến công tác Quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (28/04/2022)

Tập huấn lập hồ sơ công việc điện tử trên môi trường mạng (28/04/2022)

Một số lưu ý khi triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (16/02/2022)

Sự thay đổi trong xác định chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ (14/02/2022)

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công (19/01/2022)

“Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng”. (13/01/2022)

Diễn tập ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (31/12/2021)

Phân bổ dự toán chi thường xuyên gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập (16/12/2021)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (13/12/2021)

Sở Tài chính thuộc nhóm dẫn đầu về kết quả rà soát phân cấp Thủ tục hành chính (10/12/2021)

Về đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) (07/12/2021)

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (06/12/2021)

Điểm mới về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ năm 2022 theo quy định Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. (06/12/2021)

Quy định về đối tượng thu nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa (03/12/2021)

Sở Tài chính đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công (02/12/2021)

Một số điểm mới của Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (25/11/2021)

Một số nội dung cần lưu ý trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công (12/11/2021)

Cấu trúc, định dạng dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá (10/11/2021)

Một số lưu ý trong quy định về vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (09/11/2021)

5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (02/11/2021)