Tình hình thực hiện dự toán NSĐP Xem thêm...

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (20/05/2022)

Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Quý I năm 2022 (08/04/2022)

Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 (18/11/2021)

công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 (08/07/2021)

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (30/06/2021)

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính (19/10/2020)

Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2020 (19/10/2020)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (08/01/2020)

Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (31/05/2019)

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 (21/05/2019)

Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách quý III năm 2018 (23/10/2018)

Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 (19/07/2018)