Báo cáo, Kế hoạch Xem thêm...

Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Trung ương và Thành phố; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2022 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (05/05/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tháng 4 năm 2022 (04/05/2022)

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2022 (20/04/2022)

Mục tiêu 100% người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trong năm 2022 (18/04/2022)

Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 (06/04/2022)

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (18/03/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính từ tháng 1 đến 3 năm 2022 (15/03/2022)

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2022 (08/03/2022)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn TP (19/01/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính năm 2021 (12/01/2022)

Kế hoạch số 215/KH-UBND V/v Tổ chức chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng năm 2021-2022 (10/01/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ tại Sở Tài chính tháng 10-11 năm 2021 (10/01/2022)

Công tác cải cách hành chính (07/01/2022)

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2021 (21/09/2021)

Kế hoạch tuyên truyền chủ trương giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19 (02/08/2021)

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ một cửa Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 (29/07/2021)

Kế hoạch truyền thông phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (20/07/2021)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Sở Tài chính thành phố (06/07/2021)

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TPĐN (02/07/2021)

chuẩn bị nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của UBND thành phố tại Hội nghị Thành ủy (30/06/2021)