Báo cáo, Kế hoạch Xem thêm...

Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 (01/04/2021)

Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (24/12/2020)

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (23/03/2020)

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2020 (05/03/2020)

Cập nhật kế hoạch tài chính - NSNN địa phương 03 năm giai đoạn 2020-2022 (04/03/2020)

Kế hoạch thực hiện 03 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (04/03/2020)

Ban hành Chương trình công tác năm 2020 (04/03/2020)

Kế hoạch tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng (28/02/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 (27/02/2020)

Cập nhật kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 (27/02/2020)

Báo cáo kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (27/02/2020)

Kết quả thực hiện công tác năm 2019 và chương trình công tác trọng tâm năm 2020 (27/02/2020)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (27/02/2020)

Truyền thông cải cách hành chính của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2020 (17/02/2020)

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (17/02/2020)

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (17/02/2020)

Kế hoạch công tác cái cách hành chính năm 2020 (12/02/2020)

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tài chính năm 2018 (03/09/2019)

Kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2018 và xây dựng chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019 (20/02/2019)

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao năm 2018 (20/02/2019)