Báo cáo, Kế hoạch Xem thêm...

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2023-2030” tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (18/04/2023)

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (29/03/2023)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tháng 12 năm 2022 (16/12/2022)

Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn TP Đà Nẵng (12/12/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tháng 9 năm 2022 (24/10/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tháng 7,8 năm 2022 (24/10/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tháng 5,6 năm 2022 (24/10/2022)

Thực hiện phong trào “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020 -2025 (20/09/2022)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 07/6/2022 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố (09/09/2022)

Phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (01/06/2022)

Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Trung ương và Thành phố; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2022 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (05/05/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tháng 4 năm 2022 (04/05/2022)

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2022 (20/04/2022)

Mục tiêu 100% người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trong năm 2022 (18/04/2022)

Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 (06/04/2022)

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (18/03/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính từ tháng 1 đến 3 năm 2022 (15/03/2022)

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2022 (08/03/2022)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn TP (19/01/2022)

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính năm 2021 (12/01/2022)