Báo cáo, Kế hoạch Xem thêm...

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tài chính năm 2018 (03/09/2019)

Kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2018 và xây dựng chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019 (20/02/2019)

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao năm 2018 (20/02/2019)

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 (20/02/2019)

Báo cáo liên tịch đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 (04/01/2018)

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao năm 2017 (03/01/2018)

Kết quả thực hiện Đề án "Truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" năm 2017 (03/01/2018)

Ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp NSĐP năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (22/02/2017)

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp NSĐP của TPĐN thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (22/02/2017)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020 (08/03/2016)

Báo cáo tổng kết kết quả triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (08/03/2016)

Báo cáo Tình hình thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015 (08/03/2016)

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" (08/03/2016)

Kế hoạch thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015 (08/03/2016)

Kế hoạch số12/KH-STC ngày 31/3/2014 của Sở Tài chính về việc tăng cường khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận, trả kết quả năm 2015 (08/03/2016)

Kế hoạch tăng cường khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận, trả kết quả năm 2014 (02/03/2015)

Kế hoạch thực hiện Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 (02/03/2015)

Tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2014 (02/03/2015)

Báo cáo liên tịch tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 (02/03/2015)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy ĐN (02/03/2015)