Thông tin chỉ đạo điều hành Xem thêm...

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương của CBCCVC khi tham gia giao thông (04/03/2020)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2020 (03/02/2020)

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 (09/01/2020)

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu (08/01/2020)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW (03/01/2020)

Nghị định số 81/2019/NĐ-CP: Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (03/01/2020)

Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (24/12/2019)

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (13/12/2019)

Triển khai xây dựng Bộ Kỷ yếu về quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng từ năm 1975 đến nay (10/12/2019)

Công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (28/11/2019)

Ban hành quy định về việc cập nhật, đăng tải khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của TPĐN (31/10/2019)

Trả hồ sơ dịch thủ tục hành chính của Sở Tài chính qua dịch vụ bưu điên (08/05/2019)

Phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (01/04/2019)

Chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 (05/03/2019)

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (20/02/2019)

Góp ý dự thảo Quyết định về thời gian gửi dự toán và tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán (16/04/2018)

Triển khai thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (06/04/2018)

Rà soát số liệu, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán số thu, chi ngân sách năm 2017 (09/03/2018)

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 6 về phí, lệ phí và định mức chi (17/01/2018)

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (02/01/2018)