Thông tin chỉ đạo điều hành Xem thêm...

Tăng cường công tác điều hành giá các tháng còn lại năm 2022 (08/11/2022)

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành (08/04/2022)

Tăng cường công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2022 (24/02/2022)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (19/11/2021)

Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (05/11/2021)

Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố (15/10/2021)

Xử lý nghiêm trường hợp chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân (30/06/2021)

Thực hiện đúng quy định của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (30/06/2021)

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào, ra thành phố (30/06/2021)

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương của CBCCVC khi tham gia giao thông (04/03/2020)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2020 (03/02/2020)

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 (09/01/2020)

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu (08/01/2020)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW (03/01/2020)

Nghị định số 81/2019/NĐ-CP: Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (03/01/2020)

Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (24/12/2019)

Triển khai xây dựng Bộ Kỷ yếu về quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng từ năm 1975 đến nay (10/12/2019)

Công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (28/11/2019)

Ban hành quy định về việc cập nhật, đăng tải khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của TPĐN (31/10/2019)

Trả hồ sơ dịch thủ tục hành chính của Sở Tài chính qua dịch vụ bưu điên (08/05/2019)