Tin tức sự kiện Xem thêm...

Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - NSNN (08/01/2021)

Một số điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (08/01/2021)

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi NSNN năm 2020 (31/12/2020)

Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 98,3% dự toán (30/12/2020)

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Tân Sửu (28/12/2020)

Sở Tài chính thuộc nhóm dẫn đầu công tác cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2011-2020 (23/12/2020)

Hiệu quả từ công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước (23/12/2020)

Một số nội dung cần chú ý khi đặt hàng cung cấp Dịch vụ Công (22/12/2020)

Chuyển đổi số hướng đến một nền tài chính hiện đại và vững mạnh (18/12/2020)

Hội thảo tập huấn về Nghị định 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ. (17/12/2020)

Những điểm mới về quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. (16/12/2020)

Hội nghị Thông tin về cách mạng công nghiệp lần thứ tư “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phát triển Kinh tế -Xã hội” (16/12/2020)

Một số điểm mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (11/12/2020)

Hiệu quả từ việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (10/12/2020)

Một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (08/12/2020)

Tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (07/12/2020)

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2021 (04/12/2020)

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia (03/12/2020)

Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (02/12/2020)

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (01/12/2020)