Tin tức sự kiện Xem thêm...

Tăng cường thực hiện việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Sở Tài chính (24/05/2019)

Một số quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên (14/05/2019)

Xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính (25/04/2019)

Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và thời hạn thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (24/04/2019)

Một số điểm mới quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (18/04/2019)

Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số năm 2019 (08/04/2019)

Một số nội dung liên quan về quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC (08/04/2019)

Thủ tướng chỉ thị các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng (05/04/2019)

Đổi mới chức năng quản lý Kho bạc (18/03/2019)

Kết nối liên thông văn bản điện tử, thay đổi phương thức làm việc truyền thống (13/03/2019)

Triển khai tập huấn đào tạo phần mềm Lập dự toán NSNN (06/03/2019)

Bộ Tài chính thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm (05/03/2019)

Quy định mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2019 (04/03/2019)

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và Phổ biến, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) (26/02/2019)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (19/02/2019)

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/02/2019)

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực tài chính (29/01/2019)

Việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã các thực tại Đà Nẵng (25/01/2019)

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (18/01/2019)

Một số nội Dung Về Xử Lý Tài Chính Và Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Khi Cổ Phần Hóa (17/01/2019)