Tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 149/2018/NQ-HĐND(23/10/2020)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Mẫu đơn đề nghị Hỗ trợ lãi suất.(23/10/2020)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Công văn Tuyên truyền hỗ trợ lãi suất.(23/10/2020)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu