Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP (08/08/2019)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu