Lấy ý kiến về các loại phụ cấp hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lấy ý kiến về các loại phụ cấp hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (05/08/2019)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu