Báo cáo nguồn CCTL tiết kiệm chi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW và nguồn CCTL còn lại tại đơn vị năm 2018

Báo cáo nguồn CCTL tiết kiệm chi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW và nguồn CCTL còn lại tại đơn vị năm 2018 (25/04/2019)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu