Biểu mẫu Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số quan hệ ngân sách, Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình XDCB

Đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho nhiệm vụ quy hoạch(04/02/2021)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu mẫu cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số quan hệ ngân sách, Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình XDCB(04/02/2021)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu