Biểu mẫu đính kèm Công văn số 2991/STC-HCSN ngày 07/9/2018 về việc Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 2991/STC-HCSN ngày 07/9/2018 về việc Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP(13/09/2018)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu