Quy trình thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá tại Công văn số 1988/STC-GCS

Phụ lục đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá(06/12/2016)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu