Báo cáo các nội dung phục vụ công tác xây dựng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 200/STC-QLNS ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Sở Tài chính về việc báo cáo các nội dung phục vụ công tác xây dựng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020(03/02/2016)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu