Biểu mẫu hướng dẫn thực hiện kê khai, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch

Công văn số 2227/STC-GCS ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch. (16/11/2015)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu