Biểu mẫu ban hành kèm Công văn số 868/STC-QLNS ngày 11 tháng 5 năm 2015

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 868/STC-QLNS ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Sở Tài chính v/v Xác định 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại (25/05/2015)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu