Biểu mẫu ban hành kèm Công văn số 562/STC-QLNS ngày 26 tháng 3 năm 2015

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 562/STC-QLNS ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Sở Tài chính về việc cung cấp chỉ tiêu cơ bản xây dựng định mức chi năm 2016(01/04/2015)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu