Biểu mẫu ban hành kèm Công văn số 532/STC-HCSN ngày 25 tháng 3 năm 2015

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 532/STC-HCSN ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Sở Tài chính về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP(25/03/2015)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu