Báo cáo nhu cầu và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013(15/08/2013)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu