Biễu mẫu xây dựng dự toán năm NSNN năm 2014 theo Thông tư số 90/2013/TT-BTC

Tổng hợp biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2014 khối Sở, Ngành (24/07/2013)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Tổng hợp biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2014 khối Quận, Huyện.(24/07/2013)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu