Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2012 theo Công văn số 119/STC-QLNS

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 119/STC-QLNS ban hành ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng(17/01/2013)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu