Biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản theo Công văn số 1973/STC-HCSN

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 1973/STC-HCSN ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Sở Tài chính về việc Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản theo quy định tại NĐ 52/2009/NĐ-CP.(14/12/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu