Biểu mẫu đánh giá xếp loại doanh nghiệp Nhà nước theo Thông tư 115/2007/TT-BTC

Biểu mẫu đánh giá xếp loại doanh nghiệp Nhà nước theo Thông tư 115/2007/TT-BTC ngày 25/09/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước(09/08/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu