Biểu mẫu báo cáo của cty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu theo Thông tư 117/2010/TT-BTC

Biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (09/08/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu