Biểu mẫu quyết toán thu, chi NSNN quận, huyện, phường xã theo Công văn số 319/STC-QLNS

Biểu mẫu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước quận, huyện, phường xã theo Công văn số 319/STC-QLNS(09/08/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu