Biểu mẫu cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình XDCB

Biểu mẫu cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình XDCB theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (08/08/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu